Taustaa:

Suvisaariston Vesiosuuskunta päätti vuonna 2018 vesihuollon kehittämissuunnitelman valmistelusta. Viranomaiset suosittelevat vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimista osana vesihuollon laadun ylläpitoa. Osuuskunnan laatima vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui keväällä 2020 ja se esiteltiin ja hyväksyttiin osuuskunnan vuosikokouksessa 9.6.2020.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma oli myös edellytys sille, että Suvisaariston Vesiosuuskunta voisi selvittää, millä edellytyksillä Suvisaariston Vesiosuuskunnan toiminta voitaisiin yhdistää osaksi HSY:n vesihuoltoa.

Suvisaariston Vesiosuuskunnan talous on lisääntyvien haasteiden edessä. Osuuskunnan toimintaa säätelevät samat veden laatuun ja toimintavarmuuteen liittyvät velvoitteet ja säännökset kuin suurta HSY:tä. Vesilaitoksien toimintaa säätelevät kiristyvät velvoitteet muodostuvat tulevaisuudessa ylivoimaisiksi pienille toimijoille kuten Suvisaariston Vesiosuuskunta.

Osuuskunnan hallituksen työskentelyyn on vuodesta 2018 alkaen osallistunut varsinaisten jäsenten lisäksi kaksi asiantuntijajäsentä: kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Espoon kaupungista ja yksikön johtaja Jyrki Kaija HSY:ltä. Tällä järjestelyllä on haluttu varmistaa tiedonkulku vesiosuuskunnan, Espoon kaupungin ja HSY:n välillä ja samalla tuoda esille osuuskunnan toiminnan laadun ja ammattimaisuuden korkea taso.

Aiesopimus:

Suvisaariston Vesiosuuskunnan hallitus esitteli osuuskuntakokoukselle vesihuollon kehittämissuunnitelman sekä ehdotuksen HSY:n kanssa tehtävästä aiesopimuksesta 9.6.2020. Osuuskunnan hallitus hyväksyi ja allekirjoitti aiesopimuksen 4.11.2020.  Aiesopimus esitellään HSY:n hallituksen kokouksen hyväksyttäväksi 13.11.2020. Aiesopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa tietojen avoin vaihto HSY:n ja Suvisaariston Vesiosuuskunnan välillä. Tietojen vaihto mahdollistaa yhdistymisen taloudellisten ja teknisten velvoitteiden täsmentämisen siten, että ne ovat kummankin osapuolen osalta selkeät. Varsinainen tietojen vaihto sekä syvällinen tutustuminen Suvisaariston Vesiosuuskunnan toimintaan alkaa sen jälkeen, kun HSY:n hallitus on allekirjoittanut aiesopimuksen.

Aiesopimukseen on kirjattu tavoitteeksi toiminnan siirtäminen osaksi HSY:tä vuoden 2023 alusta. Yhdistymisen edellytyksenä on se, että Suvisaariston Vesiosuuskunnan osuuskuntakokous hyväksyy aiesopimuksen edellyttämät ehdot yhdistymisestä.

 

Suvisaariston Vesiosuuskunta-Sommarö Vattenandelslag

Hallitus